Spring White - Pontia sisymbrii
A female Spring White at Valyermo, LA Co., April 10, 2008.
Spring White - Pontia sisymbrii
Female Pontia sisymbrii at Sugarloaf Mountain, Big Bear. May 25, 2007.
Spring White - Pontia sisymbrii
Same Spring White as above, Sugarloaf Mountain, Big Bear. May 25, 2007.
Spring White - Pontia sisymbrii
Another Spring White at Valyermo, April 2, 2009.
Spring White - Pontia sisymbrii
Male Spring White at Valyermo, April 2, 2009.
Larva of Spring White - Pontia sisymbrii
I found this larva of sisymbrii on Descurainia pinnata on April 27, 2017.

©Dennis Walker